Jag klev av revisorsvägen och arbetet med styrning, ledning och kontroll och slog in på elefantstigen när livet hjälpte mig att stänga dörren om mitt pågående arbete. Det avgörande beslutet att våga stänga kom efter ett möte på en resa hem från Botswana efter att återigen vandrat med de afrikanska elefanterna. ”Jag kan inte bara leva för mina resor till de fysiska elefanterna, och resten av året ”bara överleva” och spara till resorna”. Livet är det som pågår här och nu, och insikten att elefanterna och jag vandrar i detta Nu. Modet att verkligen stänga dörren till ”det gamla livet” var att jag nu kände tilliten i och till Livet. Idag är jag verksam som guide och inbjuder människor att investera i sig själva, för sig själva och Moder Jord. Det är oss själva vi kan ändra på, inte andra och världen, men genom att ändra på oss själva ändrar vi andra, och världen.

I botten av mitt bagage av kunskaper finns gymnasieingenjörsexamen och ekonomie- och filosofiemagisterexamens. Under mina år som revisor hade jag glädjen att få gå många ledarskapsutbildningar som bl.a. UGL, FUGL och Volvo gruppens ettåriga utbildning som funktionell ledare. Intresset att försöka förstå oss människor och vad som sker i relationer fick mig att börja studera psykologi parallellt med att jag arbetade som internrevisor. Så numera finns även en kandidatexamen i psykologi från Göteborgs universitet med i bagaget. Akademiska studier berikade mycket min intellektuella sida men jag insåg, för att få användning för allt som finns i mitt bagage behövde jag gräva djupare och upptäcka mer av vad jag har i mitt bagage. I syfte att även inkludera de emotionella, kroppsliga och själsliga nivåerna mer medvetet i mitt liv studerade jag tre år psykosyntes och har ett certifikat i Inre och Yttre Ledarskap från Psykosyntes Institutet. Därefter gick jag ett ettårigt utvecklingsprogram i Trauma, Energiarbete och Reconstructive med certifikat från Humansky, Institutet för Trauma och Reconstructive. Det var under detta år som jag verkligen kom i kontakt och in i kroppen vilket förvandlade mig på djupet. Jag började uppleva tilliten i och till Livet.

Jag har insett hur viktigt betyg, diplom och certifikat som beskriver vilka utbildningar, kurser, utvecklingsprogram jag har gått har varit för mig. Mitt ”gamla jag” behövde dessa dokument för att visa att ”detta kan jag”, en yttre bekräftelse att det var sant. Som den revisor jag ”var” måste allt vara verifierbart för att vara sant. Men är det sant? Vad säger dokumenten om min förmåga att leva och leda i det jag lärt mig… Inte så mycket, det är i handling det visas och inte i ord. Idag förstår jag att kunskaperna måste förkroppsligas, och jag känner inifrån och ut hur jag förändrats och förändras. Jag är inte den jag var för tio, tre och ett år sedan, nej inte ens den jag var igår. Sedan jag började vandra med elefanterna är jag i ständig förändring. Jag är djupt tacksam till Marie Fridolf att jag efter utvecklingsprogrammet vid Humansky fick fortsätta vandra med henne som läromästare till systemisk ledarcoach. Hon pushade och initierade mig till att bli min egen auktoritet och följa min egen inre Guide. Idag verkar vi som kollegor. Som systemiska ledarcoacher stödjer vi och ger varandra kraft och verkar för att andra ska möta sin inre läromästare. Välkommen att läsa om empatiska själar, inre läromästare och systemisk ledarcoach på Systemisk Ledarcoach. Här kan du också läsa om utvecklingsprogrammet till systemisk ledarcoach och möta oss som verkar i andan av systemiskt ledarskapande. Det är en gåva att få ta del av Maries visdom, den visdom Marie förmedlar till oss som vill komma hem och bli vår egen läromästare. Läs gärna mer om Marie och hennes gåvor till Livet på hennes hemsida ”Marie Fridolf”.

Allt jag gjort och ”gör” i sökande efter svaret på frågorna ”Vem är jag” och ”Vad ska jag bidra med till livet” leder till att jag blir mer och mer medveten om vad jag har i mitt bagage. Där finns både kända och okända ”saker”. Mycket som jag själv medvetet valt att stoppa ner liksom sådant som jag själv omedvetet stoppat ner. Där finns också ”saker” som jag omedvetet, och ibland medvetet, låtit andra, individer och det kollektiva, stoppa ner i mitt bagage och som jag valt att bära omkring på. Det är ett stort arbete att sortera mitt bagage och medvetandegöra mig om vad som finns där. Det är både underbara stunder när jag upptäcker ”positiva saker”, som smärtsamma när jag plockar fram ”jobbiga saker”. Men paradoxen är att det är i de smärtsamma ”sakerna” som lärdomar och gåvorna finns. Att öppna för livets paradox är magiskt och det förändrar livet. I sorterandet ingår också att ta ansvar för det som finns i mitt bagage, även det jag låtit andra stoppa ner. För det är jag som låtit andra stoppa ner och jag har många gånger inbjudit till det också. Men sorterandet och att rensa leder till att mitt bagage blir lättare och lättare att bära och med det ökad frihet som resultat, och det är värt allt!

Idag vet jag med mina ”nya” erfarenheter och insikter om mitt bagage att det inte är någon slump att jag under många år arbetade som ekonom (Partille kommun), controller (Vattenfall AB), revisor och certifierad kommunal yrkesrevisor (KPMG), och som internrevisor (AB VOLVO och Förvaltnings AB Framtiden). Jag blev expert på styrning, ledning och kontroll och skrev mitt examensarbete vid psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet om tillit och intern styrning och kontroll. Jag ville skriva om tilliten som skapas när man vandrar med elefanter, men tiden var inte mogen för det då, hösten 2017. Därför kombinerade jag mina gamla erfarenheter med nya i mitt examensarbete. Det är ”lätt” att läsa och skriva om tillit men att verkligen uppleva tillit, inte bara intellektuellt, är en helt annan sak. Det finns många vetenskapliga definitioner på vad tillit är och många av dem pekar på vikten av att våga visa sin sårbarhet. Och, det låter sig inte göras via intellektet. Att verkligen våga möta och stå i min egen sårbarhet var, och är, en lång vandring och för mig en förutsättning för att komma i kontakt, först med mig själv, för att därefter med andra och bygga tillit från en helt ny karta… Läs gärna min uppsats ”Tilliten är grunden för allt” men vill du uppleva vad tillit är, välkommen att vandra med mig och elefanterna, för att ta dig till din egen upplevelse av tillit.