FÖREDRAG, PLAYGROUNDS & VANDRINGAR

PLAYGROUNDS

Via playgrounds grundar vi oss i våra kroppar i nuet och öppnar för den glädjefulla lek som livet är när vi lever i äkta kontakt

Äkta Kontakt – Glädjen att mötas som De Vi Är

Du som längtar efter själfulla möten är varmt välkommen till en dag här vi kommer att mötas och utforska vad kontakt är, och hur vi medvetet och omedvetet står i kontakt med oss själva och varandra hela tiden. Under dagen får vi insikter i hur autentisk kontakt upplevs. Vi kommer att vandra via tre stigar som alla tar oss hem till kontakten med vårt Sanna Jag.

Skönhetens stig: Här kommer vi att via våra kroppar och de fem sinnena fördjupa kontakten inåt med den vi är i vårt ursprung.

Kärlekens stig: Nu välkomnar vi alla känslor som ryms inom oss i mötet med oss själva och andra. Vi bjuder in våra känslor att guida oss till fördjupad kontakt med vårt varande och till kärleken som är helande.

Sanningens stig: Via öppna frågor och reflektioner undersöker och utforskar vi vad medvetande är och hur vårt sinne och våra tankar tar oss från kontakt men också till kontakt.

Via de olika stigarna utforskar vi genom upplevelsebaserade övningar vår relation med oss Själva, varandra och Moder Jord. Och öppnar oss för att alla vi möter är en spegel och en energi som vill, om vi vill, expandera vårt medvetande. När vi säger Ja till att mötas medvetet öppnar vi för glädjen i Nuet.

Under dagen skapas nya kontakter, i det inre likväl som i det yttre. Kärleksfulla kontakter som kommer sprida sig som ringar på vattnet och bidra till mer glädje och kärlek i alla våra relationer och vidare ut i världen.

Katarina Falk som bjuder in till denna playground lever idag medveten om kärlekens kraft. Hon är djupt tacksam för att elefanterna tog henne med ut på vandring för att återknyta kontakten med Moder Jord och det Sanna Jaget. Nu vandrar hon medvetet och inbjuder alla som vill återknyta, eller förstärka kontakten, med sig Själva och expandera medvetandet att följa med på vandring i kärleksfull kontakt.

Varmt välkommen till en glädjefull dag i äkta kontakt!

Plats: Sandsjöns underbara natur, strax utanför Göteborg, nås med kollektiv trafik.
Tid: 15 juni 2024 klockan 10.00 – 17.00. Fika från klockan 09.30 och vegetarisk lunch ingår.
Anmälan: Senast den 11 juni till Katarina
Kontakt: Katarina Falk 070 -180 17 71 eller katarina.falk@tlou.se
Intresserad av mer information välkommen att kontakta Katarina!

Utrustning: Kläder efter väder och med önskan att mötas med öppet hjärta och sinne.
Din investering för dagen är mellan Dig och Moder Jord. Önskar Du investera ekonomiskt, donera gärna till Elephant Havens och bli en medveten del av glädjen och kärleken som elefantungarna sprider och som skapar kärleksfull kontakt med och mellan människor, elefanter och alla kännande varelser.

SKUGGANS KRAFT ÄR HELANDE

Kom med ut och vandra medvetet med din skugga. Vi bär alla vår skugga med oss alltid, oavsett om vi vill se den eller inte. Och desto starkare ljus desto tydligare framträder skuggan.

Under denna playground utforskar vi vad skuggan ”är”. När vi grundar oss i våra kroppar i Nuet kan vi leka med skuggan, och öppna för vad den vill berätta om oss och livet. Ju mer medvetna vi blir om vad vi lagt i vår skugga och välkomnar ut det i ljuset ju friare blir vi att leva våra liv som vi vill. Inte längre styrda och kontrollerade av vårt omedvetna jag.

Vi kan aldrig springa ifrån vår skugga eller slåss mot den. Det är när vi gör det som livet upplevs vara en kamp. Vad skuggan önskar är att vi vänder oss till den och inkluderar medvetet, det som vi av olika skäl tidigare i våra liv inte kunnat inkludera. Vi vandrar medvetet med skuggan och låter den berätta sin historia i Nuet, vi går inte tillbaka till dåtiden. I Nuets kraft visar det sig som vill träda fram, inkluderas och frisläppas.

Vi har alla vår egen unika skugga, som vi i Nuet kan ta ansvar för. När vi lever omedvetna om vår skugga, går våra skuggor in i andras och det blir snabbt otydligt och osäkert vems som är vems. Vi har även del i en kollektiv skugga, vilken vi under dagen också kommer att utforska. Men säkert är, att ju mer medvetna vi blir om vår egen skugga ju mer uppmärksamma blir vi när vi påverkas av någon annans skugga och den kollektiva. Och Nu, med denna kunskap tryggt integrerad i våra kroppar är vi fria att välja hur vi vill leva våra liv. Vi kan i Nuet se när vi är på väg att dras med in i andras skuggor och välja att göra nya livsbefrämjande val till mer glädje, för oss själva och alla vi är i kontakt med. Med varje medvetet steg lär vi oss, utvecklar och stärker vår inneboende kraft.

Vi börjar dagen inomhus med att inkludera våra kroppar, emotionella, fysiska och mentala, och utforskar vad medvetande är. Därefter vandrar vi ut i naturen och fortsätter återknyta kontakten med vårt sanna Jag och Moder Jord. Via olika upplevelser expanderas medvetandet och vi inkluderar och integrerar delar av oss om vill komma till känna och göra oss fria. Fria att leva fullt ut närvarande i Nuets helande kraft, hela tiden.

Katarina Falk som bjuder in till denna playground lever idag medveten om skuggans kraft, och Nuets. Och hon är djupt tacksam för att hon vågade ta stegen att utforska sin skugga. För skuggan innehöll de allra vackraste gåvor hon aldrig ens vågat drömma om. Friheten och kraften att älska och glädjas som den hon är. Borta är rädslan för att misslyckas, och lyckas, och att inte vara älskad som hon är. Livsenergin flyter fritt och vibrerar med livet i kontakt med allt levande.

Varmt välkomna med på en helande vandring i Nuet i äkta kontakt.

LIVETS DANS

I Nuet dansar vi alla livets glädjefulla dans tillsammans oavsett form på fötter.

Lyssna till hur ditt hjärta håller takten och följ med ut i dansens virvlar i kontakt med andra som dansar Livets Dans. Alla kan delta Här och Nu, enkelt och följsamt när vi återknyter kontakten med vårt sanna Jag. Det är när vi omedvetna går omkring i någon annans skor som vi har svårt att följa med i dansens virvlar utan motstånd. Men när vi hittar tillbaka till kontakten med våra egna fötter, vågar vi ta stegen ut i Livets Dans och dansa med andra i glädje och kärlek.

Välkommen med att utforska olika sätt att dansa på och till att återknyta kontakten med dina fötter och ditt sanna Jag. Vi kommer att grunda oss i våra kroppar och uppleva hur det känns när vi dansar i kontakt, med vår egen kraft. När vi Nu dansar i vår fulla kraft kan vi bjuda in andra att dansa med oss bortom rädslan att trampa någon på tårna eller själva bli trampade på.

Katarina Falk som bjuder in till denna playground lever idag medveten om att livet är en dans som inget hellre vill än att vi alla dansar tillsammans i glädje och med lätthet i stegen. Och hon vet att det var hennes egen rädsla för att trampa andra på tårna som under lång tid höll henne tillbaka från att ta steget fullt ut och följa med i dansen. Nu i kontakt med sitt sanna Jag dansar hon tillsammans med alla som vill uppleva glädjens helande kraft flöda i och genom kropparna. Välkommen att läsa om Katarinas resa till kontakten med sitt sanna Jag på www.tlou.se. och till kontakt katarina.falk@tlou.se

KONTAKT HÄR OCH NU

Vi är alla i kontakt. Vi påverkar och påverkas av varandra hela tiden. Men hur medvetna är vi om denna kontakt? Kanske du kliver in i ett rum och känner ”något”, eller upplever ”vi klickar” i mötet med någon eller att du tappar energi. Allt är energi och ju mer medvetna vi är om energin och hur vi alla konstant deltar i ”spelet” desto friare blir vi att agera och inte reagera. Vi kan därmed medvetet bidra till att skapa de relationer och den miljö vi vill leva i.

Välkommen till en playground här vi kommer att utforska vad energi och kontakt är, och hur autentisk kontakt upplevs. Namnet playground visar oss vägen då det är genom att vi grundar oss i våra kroppar som vi öppnar oss för den glädjefulla lek som livet är när vi lever i äkta kontakt. Under dagen kommer våra kroppar, den emotionella, fysiska och mentala, integreras och få ta ”sin” naturliga plats i helheten. Den mentala kroppen får sitt genom att vi börjar med ”teori” om våra olika kroppar och hur de samskapar. Och hur vi genom att grunda oss och expandera vårt medvetande kan ta bort blockeringar som hindrar livsenergin att flyta genom våra kroppar.

”Ja, jag är lite blyg men samtidigt nyfiken… skönt att börja med att få grunda mig i kontakt med andra som delar kärleken och nyfikenheten på livet. Och låter mig prova på att ta nya utforskande steg ut i livet i deras tillitsfulla sällskap. Ja, för jag vill ju också ha kontakt med Dig min vän”.

ATT MÖTAS I BALANS

Vi vet i djupet av våra hjärtan att vi alla är delar av helheten, att tillsammans är vi hela, att vi alla är hela. Vi deltar alla i livets mysterium, mer eller mindre medvetet och bidrar till helheten med våra olika gåvor. När vi möts och verkligen ser varandra väver vi livets vackra väv tillsammans. En väv av kärlek, tillit, respekt, integritet, kraft, skönhet och glädje.

Alla som vill vara med och ”väva” med oss är varmt välkomna att delta i denna playground som har sin utgångspunkt från våra fem sinnen, syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Under fem kvällar utforskar och upplever vi hur vi deltar och lever i världen via våra sinnen. Vi avslutar med en sjätte kväll där vi väver ihop våra lärdomar om och i helheten. Varmt välkomna med på livets vandring i Nuet.

MEDVETET DELTAGANDE I LIVETS PUSSEL

Denna ”playground” är för dig som vill vara aktiv del i kärleksfullt skapande av livets pussel!

Vi har alla ett syfte i livet! Varför du, jag och vi alla vandrar här just nu i denna tid och detta rum. Genom att öppna för livets mysterium med glädje tar vi steg i utforskandet av vad vi är här för att bidra med. I denna ”playground” får du på ett lekfullt och tillitsfullt sätt undersöka och prova på olika pusselbitar. Du ges möjlighet att finna din unika pusselbit och får uppleva glädjen när din pusselbit passar in i helheten.

FÖREDRAG

Interaktiva föredrag med bildspel som inbjuder deltagarna till reflektioner
och nya perspektiv på och i Livet

LIVETS PUSSEL
Kontakt ∞ Berörande Helande Möten

Alla är vi delar av helheten i livets pussel. Glädjen att leva i kontakt kan inte förmedlas fullt ut med ord. Men med våra kroppar kan vi uppleva den livfulla glädjen som pulserar i, mellan och runt oss när vi öppnar oss för kontakten med vårt sanna Jag. I nuet är vi hela och samtidigt en del av den större helheten. Varje del vi återknyter kontakten med i oss själva bidrar till att vi upplever helheten. Vi är hela, har alltid varit och kommer alltid att vara men ibland ser vi inte helheten för alla delar. Delar som styr och kontrollerar oss, ofta mycket omedvetet, från att leva i sann kontakt. Ju mer medvetna vi blir om våra egna pusselbitar ju mer faller på plats av sig ”själv”, enkelt och rent, i livets stora pussel.

”När jag vågade blir berörd och rörd började jag leva magin att verkligen leva. Ett liv i äkta kontakt.”

Välkommen till en kväll fylld av möten. För oss att mötas som de vi är, bortom roller och fasader, i den rena glädjen att leva här och nu.

Hur Elefanterna lärde mig älska mig Själv genom att släppa kontrollen och vandra i tillit

Att släppa kontrollen kan upplevas som skrämmande men också alldeles underbart. För vad är egentligen kontroll? Och vad är tillit? Det är frågor som kommer att beröra och beröras under föredraget. Elefanterna kommer att visa oss vägen genom föredraget och till mer kontakt genom att vi bjuder in livet som pågår här och nu.

Katarinas möte och fortsatta vandring med de Afrikanska Elefanterna förändrade hennes liv. De fick henne att vakna, och välja att leva livet fullt ut. Under många år arbetade hon med extern- och internrevision som specialist på styrning, ledning och kontroll. Både yrkesmässigt och privat var hon en expert på detta. Hon försökte kontrollera livet, att släppa kontrollen och öppna för tilliten till livet var en lång resa. En resa som fick henne att inse att det hon varit som mest rädd för var det hon längtade mest efter.

Föredraget är som resan, och börjar i det yttre med resan till Elefanternas rike för att sen integreras med det inre. Via interaktivt bildspel öppnar vi våra sinnen och låter livsenergin flöda i och genom kropparna. Att upptäcka och utforska hur vi, oftast omedvetet, styr och kontrollerar oss själva är början till mer liv i livet. När insikten att det är vi själva som är hindret från att leva vårt liv fullt ut förkroppsligas, börjar vi vandringen i nuet. Välkomna med!

Expanderande Medvetande

Genom att bli medveten om att jag är medvetande expanderar medvetandet. Och jag blir mer medveten om medvetandet och jag lär mig än mer om att leva här och nu i tillit. Varje nytt steg ut i det okända i tillit skapar mer tillit. För varje nytt ögonblick jag stannar i nuet, öppnas porten lite till och för varje gång jag öppnar porten och vågar låta den stå öppen visas jag nya perspektiv. Och för varje ögonblick porten öppnas växer förundran och längtan att öppna porten ännu mer. I Nuet öppnas porten i tillit och glädje till att stigen jag vandrar är stigen i det expanderande medvetandet. Medvetandet som vet att all glädje och kärlek redan finns här närvarande, men det är mitt ”egojag” som inte kan ta in dess helhet mer än steg för steg. Med varje steg i tillit transformeras ”egojaget” i kontakt med sanna Jaget.

Livets dans ryms inom oss alla. Livet att dansa längs paradoxernas stig i full tillit är underbar och magisk. I Nuets transformerande kraft blir stigen bredare, enklare och mer upplyst ju mer jag investerar mitt ”egojag” i livets dans med det sanna Jaget. Tillsammans vandrar vi alla och skapar den värld vi lever i, Här Och Nu. Kom med och vandra din vandring med oss som älskar och gläds åt att vandra i och med livet i expanderande medvetande. Välkommen att kontakta Katarina och få ett smakprov på hur det är att vandra i kontakt närvarande i Nuet.

SPEGEL, SPEGEL ∞ PERSPEKTIVSKIFTE

Spegeln finns på de mest oanade ställen när vi börjar se. När vi lever närvarande inser vi att livet speglar oss. I Nuet öppnar vi oss och ser, och skifte av perspektiv sker. Nu ser vi det vi inte såg innan. Det som finns där ute är här inne, och det som finns här inne finns där ute. Vi inser att allt finns inom oss och vi ser att det är vi själva som skapar den verklighet vi ser och lever i. Och när vi inte ser, stödjer livet oss genom att spegla oss. Och vi kan välja om vi vill se spegeln och vad den vill säga oss eller inte… Men den finns här, i detta Nu!

Du som vill öppna dig att se hur världen speglar dig är varmt välkommen med på ett interaktivt föredrag där vi följer livet som speglar oss hela tiden. Under föredraget kommer du också att kunna spegla dig i Katarinas upplevelser hur livet förändras när vi expanderar vårt medvetande och öppnar oss för Vem Vi Är bortom våra betingade ”ego jag”.