Organisationer

tlou_organisation© Kent Falk

Vad är vårt uppdrag? Hur skapar vi den gemensamma bilden av vart vi är idag och vart vi skall? Hur ser våra mål ut för att fullgöra vårt uppdrag? Hur tar vi oss dit och på det mest ändamålsenliga sättet? Vilka är vi som ska ta oss dit?
Under många år har jag arbetat med att utvärdera och utveckla organisationer med fokus att stödja organisationen till att fullgöra sitt uppdrag och nå sina mål ändamålsenligt. Under dessa år ökade fokus på kontroller mer och mer samt mängden styrande dokument. Vi har gått från tillit till ökad kontroll, en pendelrörelse jag vill vända och gå från kontroll till tillit för att finna balansen och helheten. Utgångspunkten för mig är hur vi alla bidrar till att nå organisationens mål och hur vi samarbetar på denna resa. Tillsammans är vi mer än delarna. Vi behöver förstå hur delarna hänger ihop och påverkar varandra.

Vi behöver en klar bild av helheten, av vad som behövs för att skapa en ändamålsenlig organisation i syfte att nå vårt uppdrag. I mitt arbete med organisationsutveckling utgår jag bl.a. från det internationellt etablerade ramverket för intern styrning och kontroll – COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Basen som sätter tonen för helheten är att arbeta med integritet, värderingar, organisationskultur och – struktur, ledar- och medarbetarskap m.m. den s.k. styr- och kontrollmiljön i COSO-termer. Vi arbetar med att identifiera tydliga mål och risker med att inte målen nås, risker som hanteras via utvecklande och genomförande av kontroller. Kontroller som skall finnas till för att stödja organisationen att nå sina mål. En viktig del är att skapa en organisation där kvalitetssäkrad information och kommunikation flödar i avsikt att ge intressenter i och utanför organisationen tillräckligt med information för bedömning av att organisationen är på rätt väg mot sitt uppdrag och måluppfyllelse. Under resan i att fullfölja organisationens uppdrag är det också viktigt att ha en tillsyn över att de aktiviteter vi utför får avsedd effekt och att vi rör oss framåt på ett ändamålsenligt sätt. Att skapa en lärande kultur där misslyckande eller misstag ses som erfarenheter i vår fortsatta resa. En kultur där vi uppmuntras att ge, efterfråga och ta emot utvecklande synpunkter.

Under resans gång är det lätt att gå vilse och fokusera på delarna, ex mer kontroller och riskanalysarbete, istället för på helheten, varför vi finns till och vilket vårt uppdrag är. Jag guidar Er på Er resa i att bli mer ändamålsenliga och till en ökad arbetsglädje.